Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

นโยบายร้านค้า  

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า 

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) และกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการ โดยทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

1. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งประเภท รสชาติ 
2. สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า 

หมายเหตุ 

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าหากเกินกำหนดจากวันเวลาดังกล่าว 
– สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

วิธีการส่งคืนสินค้า 

หากท่านต้องเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง Line: @Superyou พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและส่งหลักฐานขณะเปิดกล่องพัสดุ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน 

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทฯ ยินดีรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านสามารถส่งสินค้าคืน ได้ตามที่อยู่บริษัท 

บริษัท ซูเปอร์ ยู จำกัด 

เลขที่ 59 อาคารมิราเคิล 9 ชั้นที่ 3 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  

นโยบายการคืนเงิน 

บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ (กรณีที่สินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน ไม่มีสินค้าในสต๊อก หรือสินค้าขาดส่งจากผู้ผลิตเท่านั้น) 

เงื่อนไขการคืนเงิน 

– สินค้าทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพเรียบร้อยไม่เสียหาย พร้อมจำหน่ายใหม่ได้ 
– ท่านต้องส่งรายการกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า 
– ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าจัดส่ง 
– ทางบริษัทฯ จะไม่รับสินค้าที่ส่งกลับโดยการชำระเงินปลายทาง 

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การจัดส่งสินค้า 

บริษัทฯ จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน J&T Express Thailand ใช้เวลาจัดส่งสินค้า 1-2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งจะทำการติดต่อลูกค้าก่อนส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้  

หมายเหตุ – ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเป็นช่วงโปรโมชันพิเศษที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาในปริมาณมาก